در تاریخ مرمت دو گنبد حرمین شریفین کاظمین علیهماالسلام

یکی چو والد ماجد جهان مطیع و فلک تخت

یکی چو جد ممجد جهانگشای و فلکتاز

یکی چو موسی عمران شه سریر قناعت

یکی چو عیسی مریم زبون او سپه آز

ز خلق آن شده مشکین هوا چو طبله ی عطار

ز طبع این شده رنگین زمین چو کلبه ی بزاز

چرد ز سطوت آن بره در مصاحبت شیر

پرد ز هیبت این صعوه در مراقبت باز

چو گنبد حرم آن و طاق  بارگه این

که هست هر یک از آنها به گنبد فلک انباز

نهاد رو به خرابی ، بنا نهاد دوباره

خدیو دهر به از اول و نکوتر از آغاز

خدیو ملک عجم حکمران مملکت جم

محمد آنکه ز شاهان بود به مرتبه ممتاز

خدنگ او به بر دشمنان به رزم جگردوز

حسام او ز تن دشمنان به جنگ سرانداز

ز بسط مکرمتش ساحت زمانه ، توانگر

ز صیت معدلتش گنبد سپهر ، پرآواز

به عهد معدلت او ، زیند ایمن و فارغ

کتان ز کینه ی مهتاب و شمع ، از ستم گاز

ازین که یافته در بر چو این نتیجه ی پاکی

فلک کند به زمین و زمین کند به فلک ناز

چو این دو گنبد عالی دوباره یافت مرمت

چو چرخ گشت دل افروز و چون سپهر ، سرافراز

بدید هر یک از آن هر دو را به دیده ی تحقیق

به چرخ سابع و تاسع هر آنکه کرد نظر باز

بود رواق معلق از آن به وایه ی تعظیم

بود مسیر (؟) مطبق ازین به کدیه ی افراز

نوشت از پی تاریخ سال، کلک صباحی:

فزود بر فلک هفتم و نهم دو فلک باز

/ 0 نظر / 47 بازدید